9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

Velkommen

MariannePosted by Marianne Manley Hansen Monday, February 26 2007 19:12:08

Kære forældre og personale

Jeg hedder Marianne Manley Hansen og er til daglig leder i den selvejende integrerede institution på Dybendalsvej 65 i Vanløse. Som leder arbejder jeg sammen med 8 andre institutionsledere i København. Alle hører vi under Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab, som er vores paraply-organisation.

Vi 9 ledere har i samarbejde med Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab fået økonomiske midler fra familieministeriet til et projekt især til gavn for de udsatte børn. Ifølge familieministeriet er vores projekt nyskabende, blandt andet fordi vi bruger film og inddrager alle forældre. Måske også fordi projektet inviterer til dialog.

Det er mig der har fået rollen som projektleder, og nu har jeg så åbnet en weblog, som er min måde at invitere Jer til dialog, fællesskab og åbenhed omkring vores projekt. Jeg er overbevist om, at det vil give os et fælles medejerskab for projektet og de resultater, vi sammen kommer frem til.

En blog er for mig noget helt nyt og en stor udfordring. Men jeg glæder mig til at kommunikerer sammen med Jer på den her måde. Jeg vil sikkert fejle lidt i starten, men håber at det er ok.

For at holde dialogen i gang er jeg afhængig af Jer forældre og Jer personale. Jo flere kommentarer med synspunkter, oplevelser og erfaringer om projektet fra Jer, jo mere spændende er det at kigge med og deltage i debatten.

Jeres løbende kommentarer og indlæg fortæller os alle sammen om projektets forløb. På den måde kan vi dele viden og erfaringer, og får samtidig en løbende form for evaluering og opsamling på projektet.

Jeg forestiller mig at jeg også bruger webloggen til informationer om mit arbejde, om mine erfaringer og som opslagstavle. Her kan jeg også svare på nogle af de spørgsmål som dukker op undervejs.

Jeg tager imod udfordringen som projeketleder og redaktør af webloggen og jeg ser frem til åbenhed, en ordentlig tone, ris og ros på en konstruktiv måde.

Jeg opfordrer hermed alle forældre og personale til at gøre brug af min blog, både ved at læse og skrive med.

Vi har døbt projektet 9film. Det står for 9 x Forældre, Institutioner, Ledere og Medarbejdere, som i fællesskab skal lave film om pædagogiske spilleregler til gavn for alle børn især de udsatte børn.

Nu må det være nok for i dag. Men jeg vender selvfølgelig tilbage i de kommende dage og skriver noget mere.

Her ser I Henrik fra ZommStory og mig dybt koncentreret om opstarten til webloggen.

Blog Image

  • Comments(5)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Marianne Manley Hansen Tuesday, March 27 2007 19:27:39

Til det ”udsatte barn”

For et stykke tid siden fik jeg nogle gode spørgsmål, som jeg desværre ikke har haft tid til at besvare før nu. Jeg håber mine svar har været værd at vente på. Her kommer de:

1. Er der en bestemt grund til, at børnene ikke skal være med til at forme projektet?

Børnene er indirekte med, da det handler om at forbedre kommunikationsindsatsen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og forældre imellem. Vi tror på, at en forbedret kommunikationsindsats i sidste ende er til gavn for alle børn i dagligdagen, ikke mindst de udsatte børn. Vi bygger vores antagelse både på egne erfaringer og socialforskningen. I Socialforskningsinstituttets rapport fra 2005: ”Kan daginstitutioner gøre en forskel” peger Bente Jensen på den isolation, som ressourcesvage forældre oplever i dagligdagen og som har stor indflydelse på børnenes trivsel i daginstitutionen. Hun skriver:

”Familier præget af vanskelige vilkår er ofte meget isolerede, har måske ikke andre familiemedlemmer eller venner at støtte sig til eller dele oplevelser med. Dermed påvirker familieaspektet børnenes sociale tilknytning og position og derigennem deres trivsel/ mistrivsel i daginstitutionen.”(p.154)

2. Hvad tænker I som "det udsatte barn"…

Vi ser udsatte børn som en meget uensartet gruppe og ikke kun udfra socioøkonomiske forhold. Det er vores erfaringer, at børn i perioder kan være udsatte på grund af; skilsmisse, dødsfald, sygdom, misbrugsproblemer, pressede forældre, sproglige problemer, socialt isoleret i forhold til legekammerater, ubevidst stigmatisering fra både personale og forældre.

…og hvordan gavner det særligt dem?

Det er vores erfaring, at de børn som leger godt sammen tit og ofte også har forældre som indbyrdes taler godt sammen. Vi tror, det gavner alle børn, når pædagoger og forældre og forældre indbyrdes får lidt bedre indsigt i hinanden, og bliver bedre til at kommunikere og samarbejde. For eksempel kan arbejdet for en åben og styrket dialog, der bygger på en fælles forståelse af vores nye pædagogiske spilleregler som for eksempel anerkendelse og nærvær, skabe indsigt hos forældre og personale og forhindre at vores udsatte børn oplever at blive isoleret i forhold til deres legekammerater.

3. Udover en film hvad er tanken om hvad projektet skal munde ud i?

150-200 forældre og personaler skal producere 30 korte filmfortællinger, der alle aktualiserer de 5 pædagogiske spilleregler, vi nu i fællesskab har besluttet. Derudover skal en dokumentarfilm opsamle både projektet, hele processen og de erfaringer der opstår i mødet med at formidle de 5 pædagogiske spilleregler. Men Projektet handler om langt mere end at producere én film. Målsætningen er, at vi styrker kommunikationen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre til gavn for alle børn, især de mest udsatte. For at gøre opgaven både relevant og konkret for alle, har vi valgt at arbejde med 5 pædagogiske spilleregler, der skal sætte rammerne for samarbejdet og dialogen.

...Er der sat penge af til opfølgning/implementering af de spilleregler der fokuseres på?

Implementering handler om, at indarbejde og virkeliggøre det, vi ønsker at opnå. Det sker blandt andet ved, at følge op på det som sker, og ved at vi kommunikerer åbent om det. Vi tror på, at vi kan få styrket samarbejdet og kommunikationsindsatsen ved at involvere så mange forældre som muligt og hele personalet. Overordnet set er hele projektet derfor i sig selv et stort opfølgnings- og implementeringsprojekt i form af: 1. Caféaftenen hvor alle 9 institutioner og alle forældre i form af spøgeskemaer og en omfattende demokratisk beslutningsproces har været involveret i at beslutte overskrifterne for de 5 pædagogiske spilleregler. Vi håber, det både giver ejerskab og forpligtigelse, når alle forældre og alt personale er med i beslutningsprocessen. Og vi tror på, at det i sig selv er med til at styrke forankringen af 5 pædagogiske spilleregler. 2. De fem filmværksteder skal medvirke til at forbedre personalets og forældres indbyrdes kommunikation og samarbejde til gavn for børnene. Deltagernes produktion af 30 korte filmfortællinger har til hensigt at skabe 150-200 nye ambassadører og formidlere blandt pædagoger og forældre. Vi er sikre på, at et stort antal ambassadører vil sætte de 5 pædagogiske spilleregler på dagsordenen ude i institutionerne, blandt personale og forældre og eventuelle interessenter på en hel ny måde. Billeder siger mere end tusinde ord, og frem for pæne skrevne rapporter kan filmene nemt tages frem og vises til andre. Når det sker, understøtter det den fremadrettede dialog, om hvordan vores 9 institutioner i samarbejde med forældrene arbejder videre med, forstår og indarbejder de pædagogiske spilleregler. 3. Gennem hele processen er det meningen at bruge webloggen til videns- og erfarings-opsamling. Hensigten er at skabe en løbende debat med holdninger, ideer og kommentarer, der følger op på, hvad der sker. Det til gavn for både forankring af projektet og til gavn for den efterfølgende evaluering i ledergruppen. 4. Ledere og souschefer vil inden projektets afslutning blive klædt på til at evaluere projektet, og til at arbejde videre med det fremover.

4. Hvilke 9 institutioner er der tale om - det ville være fint med en kort præsentation af disse her på bloggen. De 9 institutioner som er med i projektet er følgende: Den integrerede institution ” Adelgården”, ”Christianshavns Asyl”, ”Damhuset”, ”Dybendalsvej”. ”Frederik D. VI’s Asyl”, ”Panumhaven” og ”Sundby Asyl”. Udflytterbørnehaven ”Bøgely”, og vuggestuen ”Jagtvejens Asyl”. Alle institutionerne hører under det Københavnske og Nørrebros Asylselskab. http://www.asylselskabet.dk/

Posted by Anders Holst, forælder Thursday, March 22 2007 14:01:19

Filmdage på Esrum Kloster - derfor skal du komme

Én dag gør en forskel

Der stadig plads, og lige pludselig er det overstået, en særlig chance for indsigt i refleksionerne der danner udgangspunkt for børnenes hverdag i institutionerne er gået tabt, så tilmeld dig nu.

Hvis du er ophængt og travl på jobbet er det umiddelbart et argument for at blive væk, men når nu netop forældres travle hverdag, vanskeliggør institutionernes samarbejde med forældrene, er travlhed vel i virkeligheden et argument for at deltage...

To aspekter gør sig gældende på filmdagene:

1) At tilbringe tid i samarbejde med pædagogerne - hvadenten de er fra dit barns institution eller ej - både omkring det at skabe film sammen, men også når der er frokost og middag. Og det er ikke at kimse ad. At have pædagogik (og meget andet) på dagsordnen i et forum, der er umuligt at etablere i institutionerne, er ganske unikt. Det åbner mulighed for at nytænke samarbejdet forældre og pædagoger imellem, det samarbejde der under normale omstændigheder, hvadenten det er i hverdagen eller til forældremøder, er ret forudsigeligt.

Forudsigeligheden på filmdagene begrænser sig til antallet af film der laves og spisetiderne. Ellers røres der godt og grundigt rundt i gryden. Det ene øjeblik optræder du - instrueret af en pædagog, det næste som instruktør af samme pædagog. Du kan også slippe med at filme eller lave lyd, så der er plads til alle, uanset sceneskræk - under ordnede og trygge forhold vel at mærke. Og det er ikke svært.

2) At diskutere pædagogiske spilleregler til sikring af børnenes trivsel vha. film. Det er nærliggende at forholde sig tøvende: Kan man lave film om pædagogik - det er da noget man læser sig til? Og umiddelbart er formålet pædagogisk, men...

Når der skal køres i bus, laves film, snakkes pædagogik og spises (god) mad ved runde borde i rare omgivelser - langt fra hverdagen - handler det om at sikre samarbejdet mellem forældrene og institutionen, forældrene imellem, pædagogerne imellem, børnene imellem, pædagogerne og børnene imellem, forældre og børn imellem osv... De samarbejder der ifølge videnskaben er afgørende for børnenes trivsel.

Ja, det viser sig, at jo bedre forældrene kender og kommer ud af det med hinanden, jo bedre trives børnene, jo bedre pædagogerne kender forældrene... osv... Så hvis du synes du kender pædagogerne i dit barns institution godt nok, hvis du ikke synes det relevant at have mere med de andre forældre at gøre, eller hvis du i det hele taget er sikker på at pædagogerne er ovenud tilfredse med dit engagement i institutionen, og at du ikke har noget at lære, så behøver du ikke tage til Esrum Kloster og lave film.

Ellers... så gør den ene dag en stor forskel.

Posted by Marianne Manley Hansen Tuesday, March 06 2007 11:11:38

Tak for de gode spørgsmål.
Jeg vender tilbage en af de nærmeste dage, efter vi har overstået vores café møde i aften.

Posted by Marica hansen Saturday, March 03 2007 17:35:49

Fine spørgsmål, men hvem er det "udsatte barn"

Posted by Det udsatte barn Saturday, March 03 2007 00:31:02

Vi har nogle spørgsmål:

1. Er der en bestemt grund til børnene ikke skal være med til at forme projektet?

2. Hvad tænker I som "det udsatte barn" og hvordan gavner det særligt dem?

3. Udover en film hvad er tanken om hvad projektet skal munde ud i? Er der sat penge af til opfølgning/implementering af de spilleregler der fokuseres på?

4. Hvilke 9 institutioner er der tale om - det ville være fint med en kort præsentation af disse her på bloggen.

På forhånd tak -og held og lykke